Ontstaan van de stichting
Werkgroep Bouledrome

We schrijven het jaar 2007:
Al jaren wordt in Venray en omgeving Jeu de Boules beoefend. De oudste Jeu de Boules vereniging is JBC Venray 80,
deze vereniging werd in 1980 opgericht maar intussen zijn in alle kerkdorpen Jeu de Boules clubs en verenigingen
ontstaan. Door het ontbreken van binnenaccommodaties, lagen in de wintermaanden (oktober t/m maart) de activiteiten
echter zo goed als stil. Om in de bestaande behoefte te voorzien, bouwde Herman Janssen uit Heide een oude kippenstal
om tot provisorische Jeu de Boules baan. Van deze eenvoudige accommodatie werd steeds intensiever gebruik gemaakt.
De Jeu de Boulers konden daar met een beperkt aantal spelers en in de wintermaanden aan de gang blijven. Gaandeweg
werd de behoefte aan een ruimere en professionelere accommodatie groter. Aan Eef Zeelen op dat moment voorzitter van
JBC Venray 80 werd gevraagd of hij daar het initiatief in wilde nemen. Na overleg en inventarisatie onder de bestaande
verenigingen en clubs gaf hij daar gevolg aan.
Op 24 mei 2007 werd een bijeenkomst gehouden. Na presentatie van de plannen, waren de ruim 20 deelnemers meteen zo
enthousiast dat er spontaan een werkgroep in het leven werd geroepen. In augustus 2007 ging de werkgroep voortvarend van start.
Vanaf het begin wordt gekozen voor de naam Bouledrome afgeleid van de meestal gehanteerde Franse benaming Boulôdrome.

Oprichting Stichting een Bouledrome voor Venray en omgeving
Omdat de werkgroep geen rechtspersoon kon zijn, wordt in augustus 2009 besloten een stichting op te richten. De stichting
krijgt als doel: het inrichten en in stand houden van een Bouledrome.
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door Eef Zeelen, voorzitter, Toon van Rens, secretaris en Jos Janssen, penningmeester.
De werkgroep blijft onder de naam klankbordgroep aan als adviescommissie.

Keuze locatie
Na langdurig onderzoeken van diverse locaties, worden op initiatief van wethouder Patrick van der Broeck, door de gemeente
Venray 5 mogelijke  locaties ter onderzoek en keuze voorgelegd aan de stichting. Na lang en rijp beraad werd gekozen voor de
locatie Hoopweg. Vanaf dat moment is de stichting in goede samenwerking met de gemeente Venray hiermee aan de slag gegaan.

Kindervakantiewerk
De locatie Hoopweg wordt al jaren, een week per jaar,  gebruikt door kindervakantiewerk.
Vanaf de keuze voor deze locatie heeft het stichtingsbestuur regelmatig overleg  met het bestuur van kindervakantie-
werk. Hierbij zijn we steeds vanuit gegaan dat kindervakantiewerk de locatie één week per jaar moet kunnen blijven
gebruiken. Over dat gebruik zijn goede en bindende afspraken gemaakt. Kindervakantiewerk gaat het hele terrein
inclusief de hal gebruiken, er worden aansluitpunten voor water en elektriciteit (zgn. Evenementenaansluitingen)
aangelegd en kindervakantiewerk gaat een deel van de zolder als opslagplaats gebruiken.

De straatnaam "Speulpark"
Kindervakantiewerk gebruikte in 2011 de locatie 20 jaar. Om dit heugelijk feit vast te leggen, werd door Kindervakantiewerk aan de
gemeente Venray voorgesteld om een officiële straatnaam toe te kennen aan de locatie. Dit voorstel werd aangenomen en in overleg
met Kindervakantiewerk en de stichting werd de naam "Speulpark" gekozen. (Speul, afkomstig van speulen = spelen) dekt zowel de
doelstelling van Kindervakantiewerk als die van het Jeu de Boules.  Park sluit aan op de omgeving Vlakwater en Sint Odapark.
Zo kwam het officiële adres: Speulpark 1 tot stand.
Secretariaat:
Begijnhofweg 2
5812 AE  Heide
0478 - 569 663
KvK Venlo: 14119913
Banknr.: NL33RABO0135708184
www.bouledromevenray.nl
info@bouledromevenray.nl
Bouledrome Venray